Наименование на проекта

Green Ethics Training for Career Development


АКРОНИМ

GET-Green

номер на проекта

DE/13/LLP – LdV/TOI/147638

Продължителност

Продължителност на проекта:
24 месеца
Начална дата: 1 Октомври, 2013
Крайна дата: 30 септември, 2015„Обучение в областта Зелена Етика за кариерно развитие - GET-Green“ е мултилатерален проект за трансфер на иновации по секторна програма Леонардо да Винчи на Програма за учене през целия живот. Той се разработва в съответствие с LdV EU приоритет LEO-TraInno-8 и немските национални приоритети. Идеята за разработване на проекта GET-Green се основава на актуалния проблем за липсата на прозрачност на квалификациите и точни инструменти за тяхното гарантиране на международно и национално ниво. За да се справи с нарастващата сложност на съвременното образование и системи за учене и обучение GET-Green възнамерява да допринесе за насърчаване на етичните аспекти в програмите за обучение по екология, за да се превърнат те в устойчив приоритет на бизнеса и да задоволят необходимостта от нарастване на заетостта. Тази необходимост за подобряване на прозрачността и признаване на квалификациите за развитие на зелена икономика се удовлетворява чрез разработване на система за обучение, основана на очаквани резултати. Основната цел на проекта е да се разработи иновативна система за професионално образование и обучение на работното място по основни умения с екологична устойчивост. Така ще се насърчи налагането на пазара на труда в ЕС на зелени работни места. В програмата се предвижда да се подобри качеството на обучение на професионалистите по ПОО в областта на етични аспекти на екологияга посредством гъвкави, иновативни очаквани учебни резултати и аранжиране на учебни пътеки за преминаване към обучение, базирано на компетенции.

Целите на проекта включват: трансфер на програмата Env-Еthics чрез новаторски подход, основан на принципите на ЕКР и EКПОО; дизайн на учебна програма от смесен тип; изграждане на широк многоезична електронна платформа, ориентиран към обучаващите се; създаване на структурен модел въз основа на специфичните образователни нужди на професионалистите по ПОО и формиране на учебни пътеки за професионално образование; тестване / валоризация на GET-Green резултатите.

Консорциумът GET-Green е организиран въз основа на разнообразната компетентност и опит на всеки партньор. Той включва седем участници от пет различни държави: България, Германия, Италия, Словакия и Турция и се състои от два университета, две неправителствени организации, център за изследователска и развойна дейност, център за професионално образование и обучение и МСП. Членовете на консорциума GET-Green имат богат опит в изпълнението на национални / ЕС програми, притежават необходимия капацитет, експертни знания и компетентност, за да изпълнят задачите по проекта GET-Green и успешно да постигнат неговите цели.

Очакваното въздействие на проекта е свързано с развитието на гъвкава основа за качествено продължаващо образование, съответстващана на националните изисквания за ПОО, както и с въвеждането на система за валидиране на квалификацията на преподаватели/обучители. Така проектът GET-Green ще допринесе за развитие на националните системи за ПОО на партньорите в съответствие със стандартите на ЕС и ще насърчи формирането на териториални мрежи.Този проект е финансиран от Европейската комисия. Отговорност за съдържанието на тази web страница e само на авторите и отразява възгледите им. Комисията не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа в тази страница.