Обучение в областта „Зелена Етика“ за кариерно развитие

Екип на проекта от партньорските институции


Седем партньорски институции участват за разработването на GET-Green система на шест езика: английски, български, турски, немски, словашки и италиански, в подкрепа на образователната система и пазара на труда на европейско и национално ниво (в петте Get-Green страни - 4 членки на ЕС плюс една асоциирана страна): България, Германия, Италия, Словакия и ТурцияRainer Paslack - Координатор на проекта
Институт SOKO - основан през 1991 г. с основен предмет на дейност емпирични изследвания от името на държавни ведомства, университети и други институции. Институтът провежда количествени и качествени проучвания съобразно добрите практики на социалните изследвания. Приоритети са пазара на труда и социалната политика, образователните политики и сектора на възобновяеми енергийни източници.


Jürgen Simon
Международна Академия на Науки за Живота - основана през 1979 г. в сътрудничество с Програмата за обмен по медикобиологични науки и Сдружението за иновации и трансфер на технологии в биомедицината. Трите тела изграждат международна комуникационна мрежа в областта на науките за живота за насърчаване на лидерство то и вземането на решения. IALS гради мост между естествените и хуманитарните науки (етика и право), с допълнителен акцент върху образованието и обучението (в т.ч.. за напреднали студенти и млади учени) по ключови въпроси като екология и мениджмънт.


Anna Kujumdzieva
Център за Изследователска и Развойна Дейност „Биоинтех“ – създаден в съответствие с целите на ЕС за увеличаване на ролята на НИД във въвеждането на нови знания в образованието и технологичните иновации. Биоинтех насърчава научните изследвания и развойната дейност в областта на потребителските и екологосъобразни технологии, ИКТ, чрез обединяване на експерти от български и европейски университети, изследователски организации, бизнеса и отговорни лица, вземащи решения.


Gamze Yücel Isildar
Университет Гази – създаден като Gazi Институт за обучение през 1920-те, понастоящем разполага с 25 факултета, 21 колежа, 18 научни центъра, 5 института, 10 професионални школи, с общо 50,000 студенти и над 3,000 човека академичен състав. Персоналът притежава професионален опит в провеждането на професионално обучение по технически и природни дисциплини. Университетът Gazi University е промоторът на проекта Env-Ethics.


Altan Dizdar
Erbil Project Consulting Engineering - е водеща организация – доставчик на инженерни и консултантски услуги в Турция. ERBIL осигурява цялостно качествено обслужване в областта на: екологично планиране и управление на програми, управление на твърдите отпадъци и предотвратяване на замърсяването, проекти на водните ресурси, водоснабдяване, вода и пречиствателни станции и разпределителни мрежи, канализационни системи, транспортни проекти, механични, геотехнически и почвени инженерни проучвания.


Michal Vančo
Наоционален Център за Горите е корективна организация, създадена от Министерството на земеделието на Словакия. Тя има четири института - Институт за консултации и обучение по горско стопанство, Институт за гората, Институт по горски ресурси и информация, Институт за управление на горите. Институтът за консултации и обучение по горско стопанство Zvolen (NFC-IFCE Zvolen) осигурява ПОО за горски специалисти на национално ниво, чрез предлагане на традиционни и смесени курсове за обучение по отношение на горското стопанство и свързаните с него сектори.


Matteo Mascia
Фондация Lanza е изследователски център по етика, разработващ три изследователски проекти: Етика и политики за опазване на околната среда; Етика, теология и философия; Етика и медицина. Той има богат опит в инициативи по въпросите на околната среда в Италия, САЩ, Словакия и Украйна, които насърчават задълбочени проучвания и оригинални приноси към нова култура, фокусирана върху околната среда и устойчивото развитие, за европейска интеграция. Изследователската дейност на фондация Lanza е фокусирана върху начина на живот, правата на човека и устойчивото развитие и интензивна образователна и информационна дейност, осъществявана в сътрудничество с Университета в Падуа и Университета на Венеция.Транснационалното партньорство GET-Green на специалисти по ПОО с различен културен произход и опит, с ентусиазъм изпълнява задачите на GET-Green, за да:

  • Създаде нови учебни материали, насочени към европейските и транснационални усилия за интегриране на екологичнта етика в учебните програми на ПОО.
  • Приложи план за валоризация в ПОО системата сред целевите сектори и крайни потребители.
  • Разработване и въвеждане на програма за разпространение за GET-Green инициативата, нейните цели и резултати сред основните целеви групи.
  • Консултира крайните потребители и ползвателите в образователните организации и компании по прилагането на целеви резултати на GET-GreenТози проект е финансиран от Европейската комисия. Отговорност за съдържанието на тази web страница e само на авторите и отразява възгледите им. Комисията не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа в тази страница.