Názov projektu

Green Ethics Training for Career Development

Skratka

GET-Green

Kód projektu

DE/13/LLP – LdV/TOI/147638

Trvanie projektu

Trvanie projektu: 24 mesiacov
Začiatok: 1. október 1, 2013
Ukončenie: 30. september 2015Projekt "Environmentálna etika - vzdelávanie pre kariérny rozvoj" (GET-Green) je realizovaný v rámci programu LLP-Leonardo da Vinci ako multilaterálny projekt prenosu inovácií - TOI, a to v súlade s európskou prioritou LdV LEO-TraInno-8. Dôvod realizácie projektu vyplýva z nedostatku transparentnosti kvalifikácií a vhodných opatrení na jej zabezpečenie na (medzi)národnej úrovni. Popri riešení uvedených komplexných otázok moderného vzdelávania a odbornej prípravy, projekt prispieva k podpore etických aspektov environmentálnej výchovy a ďalších učebných programov súvisiacich so životným prostredím, s cieľom zahrnutia environmentálej etiky ako trvalo udržateľnej súčasti ekologizácie podnikania a zamestnateľnosti. Uvedená potreba zlepšenia transparentnosti a uznávania kvalifikácií v rozvoji zelenej ekonomiky je adresovaná prostredníctvom rozvoja vzdelávacieho systému založeného na výsledkoch vzdelávania. Pokiaľ ide o prechod trhu práce v EÚ k tvorbe inteligentných a zelených pracovných miest, hlavným cieľom projektu je zavedenie inovatívneho systému ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy - základných zručností s ekologickým vedomím udržateľnosti. Projekt predpokladá zlepšenie kvality vzdelávania v oblasti environmentálnej etiky prostredníctvom flexibilných a uznávateľných inovatívnych výsledkovv vzdelávania. Medzi jeho ciele patrí: prenos vzdelávacieho programu environmentálnej etiky pomocou inovatívneho prístupu založeného na zásadách EQF a ECVET ; návrh programu kombinovaného vzdelávania (blended learning); vybudovnie multiazyčnej e-lkearningovej platformy; vytvorenie štrukturálneho modelu založeného na špecifických potrebách v odbornom vzdelávaní. Konzorcium GET-Green je zostavené na základe rôznych špecializácií partnerov. Tvorí ho sedem partnerských organizácií, a to tri mimovládne organizácie, univerzita, vedecko-výskumné centrum, ústav odborného vzdelávania a súkromný stredný podnik, pochádzajúce z piatich krajín - Bulharska, Nemecka, Talianska, Slovenska a Turecka. Členovia konzorcia majú bohaté skúsenosti v oblasti projektov na národnej ako aj európskej úrovni.

Dopad projektu je založený na rozvoji flexibilného základu pre ďalšie vzdelávanie a zvýšenie jeho kvality vo vzťahu k národným požiadavkám odborného vzdelávania a prípravy, ako aj na zavedenie systému validácie kvalifikáciíi učiteľov / školiteľov . Tak tento projekt prispieva aj k rozvoju národných systémov OVP v partnerských krajinách v súlade s normami EÚ a bude aj naďalej rozširovať partnerstvo a pôsobnosť svojich aktivít.
Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskej komisie. Obsah týchto stránok je vytvorený partnermi projektu a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie tu prezentovaných informácií.