Proje Adı

Green Ethics Training for Career Development


Akronim

GET-Green

Proje kodu

DE/13/LLP – LdV/TOI/147638

Proje süresi

Proje süresi: 24 ay
Başlangiç: 01 Ekim 2013
Bitiş: 30 Eylül 2015Kariyer Gelişimi için Yeşil Etik Eğitimi (GET-Green) mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) de eğitim verenler, öğretmenler ve MEÖ kurumları ve yöneticileri için başlangıç seviyesinde ve sürekli destek sağlayan, çok taraflı bir Avrupa Projesidir.

GET-Green; MEÖ uzmanları için eko-sürdürülebilirlik eğitimi vererek onların işyeri temel becerilerini geliştirmek için yenilikçi bir sistem başlatmıştır.

GET-Green girişimi tarafından MEÖ programına dahil edilen ana bilim alanı “çevre etiği”dir. Çevre bilincine sahip olmak; iş arayanlar, işverenler, düzenleyici ve politika yapıcılara; AB işgücü piyasasının sürdürülebilir bir Avrupa ekonomisi için akıllı ve yeşil işler yolunda ilerlemesi için yardımcı olacaktır.

GET-Green in hedef grubu, çevre etiği alanında bilgi ve deneyim ihtiyacında olan MEÖ uzmanlarıdır. Bu uzmanların nitelikleri, yeni bir yetkinlik tabanlı eğitim sistemi oluşturmak için Yetkinlik Profillerinin oluşturulması ve Öğrenme Yollarında sunulan öğrenme sistemlerinin aktarılması ile artacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için, GET_Green Projesi, ENV-ETHICs Projesi çerçevesinde geliştirilen MEÖ programını transfer etmiştir.

GET-Green Projesi LdV- Yaşam Boyu Öğrenme-Çok Ortalı Projelerden “Yenilik Transferi“ projeleri çerçevesinde yürütülmektedir ve AB LEO-TraInno-8 and DE öncelikleri ile uyumludur. Bu projenin gerekçesi; ulusal (ve uluslararası) seviyede işgücündeki niteliklerin uygun bir şekilde ölçümünün ve bunun garantisinin şeffaf bir şekilde ortaya konmasındaki eksikliktir. Modern eğitim ve öğretim sistemlerinin karmaşıklığı ile başa çıkabilmek anlamında bu proje; işgücü ve yatırımların çevreci olmasına ve bunun sürdürülebilirliğine, etik boyutu da çevre eğitim programlarına katarak katkıda bulunacaktır.

Yeşil ekonomilerin niteliklerinin tanınması ve şeffaflaştırılması, öğrenme çıktılarının geliştirilmesi temeline dayanan eğitim sistemleri ile sağlanacaktır. Projenin temel amacı, akıllı (smart) ve yeşil iş kolları için, AB işgücü pazarının da gerektirdiği üzere, ekolojik sürdürülebilirlik bilincine sahip elemanları yetiştirecek, yenilikçi mesleki eğitim sisteminin oluşturulmasıdır. Proje, çevre etiği alanında, esnek ve transfer edilebilir öğrenim çıktıları ile; yetenek-temelli öğrenim yollarının tasarlanması suretiyle, mesleki eğitim alanında çalışanların kalitesini yükseltmeyi öngörmektedir. Bu amaca yönelik olarak; Env-Ethics projesinin çıktılarının, yenilikçi bir yaklaşımla ve EQF ve ECVET prensipleri doğrultusunda kullanılması; blended learning programının tasarımı; çoklu(multi) lisanlı ve yaygın bir e-learning platformunun oluşturulması; mesleki eğitim alanında çalışanların eğitimi için spesifik ihtiyaçları doğrultusunda yapısal bir eğitim modelinin oluşturulması ve mesleki eğitim yollarının düzenlenmesi ve son olarak GET-Green çıktılarının test edilmesi ve yaygınlaştırılması gerçekleştirilecektir. GET-Green konsorsiyumunda, farklı backgroundlara sahip ortaklar yer almaktadır. Beş farklı ülkeden (BG, DE, IT, SK, TR), yedi ortak kuruluş vardır. Bunlar; 2 üniversite, 2 STK, 1 Ar-Ge kurumu, 1 mesleki eğitim merkezi ve bir de KOBİ dir. Konsorsiyumdaki ortakların hepsi AB projelerinde tecrübelidir. Proje hedeflerine ulaşabilmek ve başarılı sonuçlar elde edebilmek için gerekli donanımi kapasite, yeterlik ve deneyimleri vardır. Projenin etkisi; ulusal mesleki eğitim gerekleri doğrultusunda esnek bir sürekli eğitim modelinin geliştirlmesi kadar eğiticilerin/öğretmenlerin de gelişimini destekleyen eğitim sistemlerinin varlığına bağlıdır. Böylelikle GET-Green projesi, hem ortakların kendi ulusal mesleki eğitim sistemlerinin gelişmesine katkıda bulunacak hem de AB standartları ile uyumu sağalayacak ve bölgesel bir ağ oluşumunu destekleyecektir.Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteği ile finanse edilmiştir. Bu web sitesinin içeriğinin sorumluluğu, sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır, Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.